Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
MISS PODKARPACIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort.
 2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które podpiszą stosowne umowy o współpracy.
 3. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu
  z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.
 • ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
 1. Regionalny konkurs Miss Polski Podkarpacia ma charakter konkursu otwartego
  dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają one wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
 2. Każda kandydatka aby wziąć udział w konkursie musi spełniać następujące wymagania:
  – mieć 14 – 18 lat (dotyczy kategorii wiekowej: nastolatki),
  – mieć 18 – 27 lat,
  – być bezdzietną panną,
  – być stanu wolnego,
  – mieszkać w województwie podkarpackim,
  – posiadać obywatelstwo polskie,
  – posiadać nieposzlakowaną opinię,
  – nie posiadać widocznych tatuaży,
  – posiadać minimalny wzrost 165/170 cm
  – posiadać zgodę rodzica lub opiekunów (w przypadku kandydatek
  niepełnoletnich – kategoria nastolatki)
  – nie uczestniczyć w poprzednich edycjach konkursu na etapie finałowym
  w danej kategorii wiekowej,
 3. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w pkt. 2 są podstawą
  do wykluczenia uczestniczki z Konkursu, pozbawienia jej tytułów, nagród
  lub przywilejów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także stanowią podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej od uczestniczki Konkursu.
 4. Na castingi zapraszane są te kandydatki, które prawidłowo wypełniły, podpisały i nadesłały do organizatora formularz zgłoszeniowy.
 5. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność
  przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
 6. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
  – Miss Polski Podkarpacia 2018
  – I V-ce Miss Polski Podkarpacia 2018
  – II V-ce Miss Polski Podkarpacia 2018
  – Miss Polski Nastolatek Podkarpacia 2018
  – I V-ce Miss Polski Nastolatek Podkarpacia 2018
  – II V-ce Miss Polski Nastolatek Podkarpacia 2018
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów.
 8. Wyłonione kandydatki reprezentować będą Podkarpacie na kolejnych etapach konkursu walcząc o koronę Miss Polski

 

Organizator konkursu:

Grand Chotowa Hotel*** Spa & Resort